Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 3,4,5&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕ3,4,5,6