Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο της υλοποίησης των παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας 2,3,4&6 της πράξης «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 (Παραδοτέα: 2.4.2, 3.4.4, 4.4.2, 4.4.3, & 6.4.2).

Νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ