Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης  προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση της υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση των παραδοτέων 5.5.1 & 5.5.2 του Πακέτου Εργασίας 5 «Δημιουργία Ψηφιακής Περιήγησης σε Υφιστάμενα Μουσεία» και των παραδοτέων 6.5.1, 6.5.2 & 6.5.4 του Πακέτου Εργασίας 6 «Ανάπτυξη – Επεξεργασία Περιεχομένου Ψηφιακών Περιηγήσεων» στο πλαίσιο της πράξης «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου» με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020”.

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 102/6 με ενάριθμο 2021ΕΠ10260017.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 119.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 157431 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/04/2022 και ώρα 15:00.