Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης προχωρά στη διαδικασία επιλογής προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί για την υλοποίηση της πράξης «Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου» με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 18/04/2022 και ώρα 14:00.

Συνημμένα αρχεία: