ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ

Λαβών υπ’ όψιν:

 1. Τις ιερές υποχρεώσεις προς το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Εκκλησίας.
 2. Τους Θείους και Ιερούς Κανόνες, οι οποίοι επιβάλλουν στον Επίσκοπο να μεριμνά για την πνευματική και ηθική ανάπτυξη και καλλιέργεια του ποιμνίου του.
 3. Τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
 4. Τον από 12 Φεβρουαρίου 1997 Νέον Κανονισμό του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος «Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ

Εγκρίνομε: α) Τις τροποποιήσεις που έγιναν στον Κανονισμό του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος «Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης», β) τη δημοσίευση αυτού εις το Επίσημο Δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ως και εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ηράκλειο 15 Φεβρουαρίου 1997

Ο Αρχιεπίσκοπος
† Ο Κρήτης Τιμόθεος

Ά ρ θ ρ ο ν 1

Σύσταση

Συστήνουμε Ίδρυμα με την επωνυμία «Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης», το οποίο θα λειτουργεί με την μορφή Νομικού προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, θα εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

– Ραδιοφωνικό Σταθμό.

– Κέντρο Επιμορφώσεως Στελεχών Εκκλησίας. ( Ιερείς, Πρεσβυτέρες, Ιεροψάλτες, Κατηχητές, Εκκλησιαστικοί Επίτροποι, Μέλη Ενοριακών Φιλοπτώχων Ταμείων κ.τ.λ.)

-Τμήμα συμπαραστάσεως των εκπαιδευτικών λειτουργών για την Κατήχηση ( μάθημα Θρησκευτικών ) των μαθημάτων.

– Τμήμα μελέτης και αντιμετωπίσεως των κοινωνικών προβλημάτων.

– Πνευματικό Κέντρο (διαλέξεις σεμινάρια)

– Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.

– Βιβλιοπωλείο.

– Κάθε άλλο τμήμα, το οποίο θα κρινόταν χρήσιμο και αναγκαίο. Για την οργάνωση και λειτουργία κάθε τμήματος συντάσσεται εσωτερικός κανονισμός από το Δ.Σ. του Ιδρύματος. Ο Εντεταλμένος κάθε τμήματος εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέματα που απασχολούν το τμήμα.

Ά ρ θ ρ ο ν 2

Σκοποί

Σκοποί του Ιδρύματος είναι:

α) Η μελέτη των ποιμαντικών προβλημάτων του σύγχρονου κοινωνικού περιβάλλοντος κάτω από το πρίσμα της ελληνορθοδόξου παραδόσεως, και

β) η προβολή της εκκλησιαστικής μας παραδόσεως και της εθνικής μας ιδιοπροσωπίας, καθώς και η άσκηση σύγχρονης εκκλησιαστικής ποιμαντικής, με κάθε πρόσφορο μέσον επικοινωνίας, ενημερώσεως και μορφώσεως ( ραδιόφωνο, τηλεόραση, Internet, μορφωτικές εκδόσεις, εκδόσεις συστημάτων πολυμέσων (multimedia), παραγωγή βιντεοκασσετών, φωτογραφική παραγωγή, βιβλία, ομιλίες, σεμινάρια).

Ά ρ θ ρ ο ν 3

Διοίκηση

 1. Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
  α) Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.β) Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.γ) Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εφημερίων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.δ) Ένας αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.ε) Τρία Λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, που έχουν σχέση με την ζωή και το έργο της, οριζόμενα υπό του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.
 2. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Ο Αρχιεπίσκοπος μπορεί να αντικαταστήσει μέλος του Δ.Σ. και πριν από την λήξη της θητείας του.
 3. Πρόεδρος του Δ. Σ. είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Αντιπρόεδρος ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, δυνάμενος να αναπληρώνει και τον Πρόεδρο του Δ.Σ., όταν τούτο απαιτείται.
 4. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και τα μέλη δεν αμείβονται για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 5. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα, όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος.
 6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται και υπογράφονται στην επόμενη συνεδρία. Στα πρακτικά διατυπώνεται και η γνώμη διαφωνούντων συμβούλων, αν το ζητήσουν.

Ά ρ θ ρ ο ν 4

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. διοικεί το Ίδρυμα, έχει την επιμέλεια όλων των υποθέσεών του, διαχειρίζεται την περιουσία του και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του, τη διάθεση των πόρων του, και την εκπλήρωση των σκοπών του.

Ειδικότερα το Δ.Σ.

α) Ψηφίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος.

β) Προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό του Ιδρύματος.

γ) Μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος και διαθέτει τους πόρους του προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα στα πλαίσια των εγκεκριμένων κάθε φορά κονδυλίων του προϋπολογισμού.

δ) Προβαίνει στη δημιουργία επί μέρους υπηρεσιών εξαρτημένων από το Ίδρυμα και ρυθμίζει τις σχέσεις τους με τα λειτουργούντα τμήματα.

ε) Εποπτεύει την καλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Ά ρ θ ρ ο ν 5

Καθήκοντα Προέδρου

 1. Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. του Ιδρύματος:
  α) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα στα Δικαστήρια και σε κάθε Αρχή, καθώς και σχέσεις προς τρίτους.β) Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις συζητήσεις.γ) Αλληλογραφεί με τις δημόσιες Αρχές και φυσικά πρόσωπα και υπογράφει την αλληλογραφία.δ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του Ιδρύματος και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
 2. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο με απόφαση του Προέδρου.

Ά ρ θ ρ ο ν 6

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα

 1. Γεν. Γραμματέας ορίζεται με πράξη του Αρχιεπισκόπου και έχει τα παρακάτω καθήκοντα:
  α) Επιμελείται την σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ.β) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.γ) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα που απευθύνονται σε τρίτους.δ) Επιμελείται μαζί με τον Υπεύθυνο Οικονομικών τη σύνταξη του προϋπολογισμού και από κοινού τον υποβάλλουν στο Δ.Σ. για ψήφιση.ε) Υπογράφει τα Εντάλματα πληρωμής για τις δαπάνες του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.στ) Φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία ( εκτός από τα διαχειριστικά ) και τη σφραγίδα του Ιδρύματος.
 2. Στην εκτέλεση των καθηκόντων του ο Γεν. Γραμματέας βοηθείται από υπαλλήλους του Ιδρύματος, οριζόμενους με απόφαση του Δ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο ν 7

Καθήκοντα Υπευθύνου Οικονομικών

Ο Υπεύθυνος των Οικονομικών, ορίζεται με πράξη του Αρχιεπισκόπου κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. και έχει τα παρακάτω καθήκοντα:

α) Ασκεί την εποπτεία στην ταμειακή υπηρεσία και γενικά στην οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη για την κατάθεση των μετρητών σε ασφαλή Τράπεζα.

β) Επιμελείται μαζί με το Γεν. Γραμματέα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και από κοινού τον υποβάλλουν στο Δ.Σ. για έγκριση.

γ) Συνυπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμής δαπανών.

δ) Έχει την ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη των διαχειριστικών βιβλίων του Ιδρύματος και βοηθείται από κατάλληλο προσωπικό, οριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ.

Ά ρ θ ρ ο ν 8

Πόροι του Ιδρύματος

 1. Πόροι του Ιδρύματος:
  α) Επιχορηγήσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.β) Η αξιοποίηση Ιερών προσκυνημάτων κατόπιν αποφάσεως του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.γ) Δωρεές, Ιερών Ναών και Ιερών Μονών.δ) Επιχορηγήσεις από το Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ο. Τ. Α.ε) Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.στ) Τόκοι Τραπεζικών καταθέσεων.ζ) Λοιπά πάσης φύσεως έσοδα που είναι σύμφωνα με το ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα.
 2. Οι δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες γίνονται αποδεκτές από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος.

Ά ρ θ ρ ο ν 9

Απολογισμός

 1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.
 2. Ο προϋπολογισμός ψηφίζεται από το Δ.Σ. το αργότερο μέσα στο μήνα Νοέμβριο και υποβάλλεται για έγκριση στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
 3. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού επιτρέπονται.

Ά ρ θ ρ ο ν 10

Απολογισμός

 1. Μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου συντάσσεται ο απολογισμός των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο οποίος υποβάλλεται από τον Υπεύθυνο των Οικονομικών το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου στο Δ.Σ. για έγκριση.
 2. Ο απολογισμός αναγράφει σε ιδιαίτερη στήλη:
  α) Τα προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα.β) Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα.γ) Τις διαφορές μεταξύ τους.δ) Το ταμειακό υπόλοιπο που προκύπτει.
 3. Με τον απολογισμό συντάσσεται γενικός ισολογισμός, στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά τα ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος που υπάρχουν στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 4. Ο απολογισμός και ο γενικός ισολογισμός υποβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για έγκριση και δημοσιεύονται τουλάχιστον σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Ά ρ θ ρ ο ν 11

Τηρούμενα βιβλία

 1. Τα βιβλία που τηρεί το Ίδρυμα είναι:
  α) Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις και οι πράξεις του Δ.Σ.β) Το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.γ) Το βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται κατά χρονολογική σειρά οι πάσης φύσεως εισπράξεις και πληρωμές.δ) Το βιβλίο απογραφών, στο οποίο καταχωρίζονται κάθε έτος λεπτομερώς τα περιουσιακά στοιχεία, ο απολογισμός και ο ισολογισμός.ε) Το βιβλίο υλικού με το οποίο παρακολουθείται η εισαγωγή, η εξαγωγή και το υπόλοιπο των διαφόρων πραγμάτων του Ιδρύματος.
 2. Το Δ.Σ. μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να ορίσει την τήρηση και άλλων βιβλίων ή στοιχείων.

Ά ρ θ ρ ο ν 12

Δικαιολογητικά διαχειρίσεως

 1. Για κάθε είσπραξη εκδίδεται γραμμάτιο εισπράξεως από τριπλότυπο βιβλίο γραμματίων, αριθμημένο κατ’ αύξοντα αριθμό, στο οποίο υπογράφει ο πληρώσας και ο εισπράξας. Το πρωτότυπο παραδίδεται στον πληρώσαντα, το πρώτο αντίγραφο επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά εισπράξεως και το δεύτερο παραμένει στο στέλεχος.
 2. Για κάθε δαπάνη, πάντοτε στα πλαίσια των προβλέψεων του προϋπολογισμού, εκδίδεται χρηματικό ένταλμα πληρωμής από διπλότυπο βιβλίο ενταλμάτων, αριθμημένο κατ’ αύξοντα αριθμό, το οποίο υπογράφεται από το Γεν. Γραμματέα και τον Υπεύθυνο των Οικονομικών. Το πρωτότυπο επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά δαπάνης, το δε αντίγραφο παραμένει στο στέλεχος.
 3. Τα βιβλία του άρθρου 11 και τα βιβλία γραμματίων εισπράξεως και ενταλμάτων πληρωμών, θεωρούνται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτη.

Ά ρ θ ρ ο ν 13

Εποπτεία και Έλεγχος

Το Ίδρυμα υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.Ά ρ θ ρ ο ν 14Σφραγίδα του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα έχει σφραγίδα κυκλική, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία <> και στο κέντρο φέρει την πρωτοχριστιανική παράσταση με το μονόγραμμα του Ιησού Χριστού και τα γράμματα Α Ω.Ά ρ θ ρ ο ν 15Διάλυση του Ιδρύματος

Σε περίπτωση διαλύσεως του Ιδρύματος η περιουσία του περιέρχεται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης.Ά ρ θ ρ ο ν 16Τροποποίηση του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται αναλόγως με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν και με απόφαση όλων των μελών του Δ.Σ. , παρόντων επίσης όλων των εντεταλμένων των επί μέρους λειτουργούντων τμημάτων.Ά ρ θ ρ ο ν 17Ισχύς του Κανονισμού

Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Περιοδικό <>.

Το ανωτέρω Ίδρυμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνες στον προϋπολογισμό του Μητροπολιτικού Συμβουλίου την Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ηράκλειο 12 Φεβρουαρίου 1997
Ο Αρχιεπίσκοπος

† Ο Κρήτης ΤΙΜΟΘΕΟΣ