Αποτύπωση της Αγίας Ειρήνης Κρου΄σώνα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου Πρόγραμμα Συνεργασίας InterregV-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.