ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση: Αλκιβιάδου 6, Ηράκλειο
Ταχ. Κώδικας: 71307
Πληροφορίες: Διάκονος Γεώργιος Γεράκης
Τηλέφωνο: 2810 320931
Φαξ: 2810326759
Email: iakritisemi@gmail.com
Ημερομηνία: 03/03/2020

Θέμα: Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ΝΠΙΔ

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης έχοντας υπόψη τον κανονισμό συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης:

 1. Απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών του Επικοινωνιακού Και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για τις κατηγορίες προμηθειών – υπηρεσιών, που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
 2. Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
 3. Η πρόσκληση θα παραμείνει μόνιμα ανοικτή ούτως ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν στον κατάλογο. Ο αρχικός κατάλογος θα ανακοινωθεί έπειτα από 20 ημέρες δηλαδή στις 23/03/2020. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.
 4. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες προμηθειών – υπηρεσιών υποβάλλοντας φάκελο που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:
  i. Τυποποιημένη αίτηση (Παράρτημα ΙΙ) για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης,
  ii. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (Παράρτημα ΙΙΙ) η οποία θα πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο των προμηθειών/υπηρεσιών, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας
 5. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται όλα τα έγγραφα από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
 6. Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης κάθε δύο (2) ημερολογιακά από την αρχική κατάρτιση του καταλόγου θα προβαίνει σε πρόσκληση επικαιροποίησης των στοιχείων των εγγεγραμμένων προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών. Η πρόσκληση επικαιροποίησης θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
 7. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών υποχρεούνται να υποβάλουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους στο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο για τον οποίο δεν προέβησαν στη διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας, όμως, την αρχική διαδικασία εγγραφής.
 8. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του οικονομικού φορέα μέσω ηλεκτρονικού ή παραδοσιακού ταχυδρομείου. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιέχει όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην πρόσκληση τα οποία πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη μεταβολής αυτών θα επιβεβαιώνει τοιαύτη.
 9. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
 10. Η παρούσα και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στη διεύθυνση https://emi.iak.gr.
 11. Η υποβολή του φακέλου γίνεται με την ένδειξη «Κατάλογος προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ΝΠΙΔ» είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση iakritisemi@gmail.com είτε σε έντυπη μορφή (1 αντίτυπο) στην έδρα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (Αλκιβιάδου 6, 71307, Ηράκλειο)
 12. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή τους στο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης (Αλκιβιάδου 6, 71307, Ηράκλειο) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τη διεύθυνση iakritisemi@gmail.com συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
† O Κρήτης Ειρηναίος

Σχετικά επισυναπτόμενα αρχεία: